Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky DMS Alfa a.s. dle GDPR

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky DMS Alfa a.s. dle GDPR vydaných společností DMS Alfa a.s., IČ 04940431, DIČ CZ04940431, se sídlem Americká 2772, 272 01  Kladno, je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost DMS Alfa a.s. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost DMS Alfa a.s. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků DMS Alfa a.s. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o zboží DMS Alfa a.s. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti DMS Alfa a.s. jako správce dle čl. 13 GDPR.

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost DMS Alfa a.s. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti DMS Alfa a.s. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 1. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě
 1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • informace o platební morálce
 1. Údaje z komunikace mezi DMS Alfa a.s. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží DMS Alfa a.s. mezi společností DMS Alfa a.s. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem

 1. Kamerové záznamy z prostor DMS Alfa a.s.

Společnost DMS Alfa a.s. umísťuje do prostor DMS Alfa a.s. kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů DMS Alfa a.s..

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování.  Společnost DMS Alfa a.s. zpracovává údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu).

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a  z důvodu oprávněných zájmů DMS Alfa a.s.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností DMS Alfa a.s. a ochranu oprávněných zájmů DMS Alfa a.s. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)
 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti DMS Alfa a.s. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti DMS Alfa a.s.)
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti DMS Alfa a.s.  o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti DMS Alfa a.s.)
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti DMS Alfa a.s. (oprávněný zájem společnosti DMS Alfa a.s.)
 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti DMS Alfa a.s.)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb DMS Alfa a.s., je společnost DMS Alfa a.s. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností DMS Alfa a.s. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti DMS Alfa a.s.

V případě zakoupení zboží od společnosti DMS Alfa a.s.  je společnost DMS Alfa a.s. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností DMS Alfa a.s.  po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností DMS Alfa a.s. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost DMS Alfa a.s.  oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností DMS Alfa a.s.  jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti DMS Alfa a.s. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností DMS Alfa a.s.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost DMS Alfa a.s. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Kamerové záznamy z prostor společnosti DMS Alfa a.s. a okolí budov společnosti DMS Alfa a.s. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných  společností DMS Alfa a.s.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností DMS Alfa a.s., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek DMS Alfa a.s. a pro účely internetové reklamy společnosti DMS Alfa a.s..

Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost DMS Alfa a.s. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti DMS Alfa a.s., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti DMS Alfa a.s. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

Společnost DMS Alfa a.s. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost DMS Alfa a.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost DMS Alfa a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak  ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti DMS Alfa a.s. užívá společnost DMS Alfa a.s.  vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností DMS Alfa a.s. je vždy zřejmé, že společnost DMS Alfa a.s. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti DMS Alfa a.s., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas.

 

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro DMS Alfa a.s. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže DMS Alfa a.s.  svoji totožnost, následující práva.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti DMS Alfa a.s.:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost DMS Alfa a.s. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti DMS Alfa a.s.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost DMS Alfa a.s. zpracovávat. Zákazník společnosti DMS Alfa a.s. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle společnosti DMS Alfa a.s., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti

Právo na výmaz

Subjekt bude mít právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost DMS Alfa a.s. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti DMS Alfa a.s.

Právo na omezení zpracování

Subjekt bude mít do doby vyřešení podnětu na omezení zpracování právo, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti DMS Alfa a.s.

Právo a oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt bude mít právo údajů na oznámení ze strany společnosti DMS Alfa a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost DMS Alfa a.s.  o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti DMS Alfa a.s.  po doložení oprávněnosti požadavku

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle tohoto čl. GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti DMS Alfa a.s..

V případě, že společnost DMS Alfa a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost DMS Alfa a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti DMS Alfa a.s.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

 

 

Aktuálně

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Vážení obchodní přátelé, Děkujeme za Vaši spolupráci v roce 2018 a těšíme se na další v roce 2019. V pracovním procesu budeme letos do 21.12.2018. V roce 2019 se na Vás budeme těšit od 3.1.2019

UPOZORNĚNÍ !

Vážení zákazníci,   vrata s integrovanými dveřmi nebo prosklením objednaná do 20.11.2018 budou dodána ještě v tomto roce. Vrata objednaná později budou dodána až v roce 2019.   Děkujeme za pochopení

Nový ceník rolovacích mříží

Vážení obchodní partneři, v sekci pro partnery naleznete nový ceník rolovacích mříží a nový objednávkový formulář, platný od 1.10.2018

Doporučujeme

Nabízíme garážová vrata, České Budějovice je místo s naší novou pobočkou.

Markýzy na terasu Praha, vždy výroba na míru a skvělé ceny.

Látkové vertikální žaluzie, mnoho barev a typů. Rychlý termín.

Vyrábíme mříže rolovací na moderních strojích. Rychle a včetně montáže.

Kvalitní venkovní žaluzie C80, s motorem pro skvělý komfort.

Objednejte si venkovní žaluzie Z90, nejlepší řešení zastínění.

Krásné žaluzie do plastových oken od firmy Univers.

Látkové vertikální žaluzie včetně montáže.

Ocelové roletové mříže , výroba a montáž po celé ČR.

Luxusní kazetové markýzy přímo od výrobce za nízké ceny.

Nejlevnější žaluzie Plzeň, mnoho barev a typů.

Naše látkové rolety na okna jsou skvělé řešení.

Pro inspiraci o bydlení a domově.

Posuvné brány Kladno, výroba a montáž s motory.

Hliníkové předokenní rolety na okna pro novostavby a stávající budovy.